تنظيمات مربوط به كد امنيتي دستگاه عیب یاب مدل PDP2004 پرتابل توسط مشتری

 

شركت موتور آزماي ثمين به منظور ايجاد رفاه حال مشتريان محترم و ايجاد بستري امن در دستگاه­هاي عيب­ ياب، سیستم رمزگذاری بر روی دستگاههای خود تعریف نموده است که با مطالعه مراحل ذیل می توان به این هدف نائل آمد که در هر مرتبه در ابتدای شروع کار از کاربر کد امنیتی را درخواست نماید.

در صورتي كه اين ويژگي در دستگاه فعال شده باشد، در منوي تنظيمات دستگاه گزينه­ اي با عنوان "تنظيمات كد امنيتي" فعال مي­گردد (شكل 1).

 

 

 شكل 1- منوي "تنظيمات" دستگاه پرتابل.

 

با وارد شدن به منوي "برقراری كد امنيتي"، منويي مشابه با شكل 2 به نمايش در خواهد آمد:

 

شكل 2- منوي "تنظيمات كد امنيتي" دستگاه پرتابل.

 

بنابراين با توجه به منو بندي فوق، فرآيند تنظيم كد امنيتي 4 ويژگي مختلف دارد كه به ترتيب در ادامه توضيح داده خواهند شد.

1- برقراري كد امنيتي

زير منوي "برقراري كد امنيتي" در دو حالت مورد استفاده قرار مي­گيرد:

  • هنگامي كه هيچ كد امنيتي بر روي دستگاه تنظيم نشده باشد.
  • هنگامي كه كد امنيتي قبلا وجود داشته ولي توسط كاربر حذف شده است.

با وارد شدن به اين منو، ابتدا پيغام هشداري نمايش داده خواهد شد (شكل 3). همانگونه كه در اين شكل نشان داده شده است، هشدار اين صفحه به معناي آن است كه پس از تنظيم كد امنيتي، تنها افرادي كه به كد امنيتي دسترسي داشته باشند، مي­توانند از دستگاه استفاده نمايند و در صورتي كه در اين حالت 10 بار كد امنيتي اشتباه وارد گردد، دستگاه قفل شده و براي استفاده مجدد از دستگاه بايد كدي 15 رقمي را از شركت موتور آزماي ثمين و پس از تعيين هويت شخص كاربر، دريافت نماييد.

 

 

شكل 3- صفحه اول گزينه "برقراري كد امنيتي" مربوط به توضيحات و نحوه كاركرد كد امنيتي.

 

با تاييد مرحله قبل، صفحه جديدي به نمايش در خواهد آمد كه ويژگي­هاي كد مورد نظر را به همراه نحوه وارد كردن آن شرح مي­دهد. همانگونه كه در شكل 4 نشان داده شده است، طول كد امنيتي برابر با 4 رقم (بين 0 تا 9) مي­باشد و هيچ محدوديتي از نظر تكرار ارقام وجود ندارد و همچنين كد انتخاب شده بايد دو بار پياپي توسط كاربر وارد شود.

 

 

شكل 4- صفحه دوم گزينه "برقراري كد امنيتي" مربوط به فرآيند تعيين كد امنيتي.

                                                                                                                    

در اين مرحله نوبت به وارد كردن كد امنيتي مي­رسد كه بايد كاربر با استفاده از كليدهاي بالا و پايين و همچنين چپ و راست، آن را انتخاب نمايد. پس از اطمينان از وارد كردن كد مورد نظر، براي ادامه كار دكمه Enter بايد توسط كاربر فشار داده شود.

 
 شكل 5- منوي نمايش داده شده جهت تعيين كد امنيتي.

 

 

با تاييد عمليات، براي اطمينان از صحت كد امنيتي وارد شده، مجددا همان كد از كاربر خواسته خواهد شد (شكل 6) و در صورتي كه هر دو كد وارد شده يكسان باشند، تنظيمات كد امنيتي به پايان خواهد رسيد و تصوير شكل 7 نمايش داده خواهد شد.

 

 

شكل 6- منوي نمايش داده شده جهت تكرار كد امنيتي وارد شده در منوي قبل.

 

همانگونه كه در شكل 7 نشان داده شده است، كد امنيتي كه توسط كاربر در دو مرحله و به صورت يكسان وارد شده، براي آخرين بار جهت اطلاع نهايي كاربر نمايش داده خواهد شد. ولي در صورتي كه دو كد متوالي وارد شده توسط كاربر يكسان نباشند، دستگاه پيغام شكل 8 را نمايش مي­ دهد و فرآيند تعيين كد امنيتي ناتمام باقي خواهد ماند و اين فرآيند بايد مجددا از ابتدا تكرار شود.

 

شكل 7- منوي نمايش داده شده پس از تعيين كد امنيتي وارد شده و نمايش آن به كاربر.

 

شكل 8- منوي نمايش داده شده پس از آنكه كد اول و دوم با يكديگر متفاوت باشند.

 

2- حذف كد امنيتي

گزينه دومي كه در شكل 2 نشان داده شده است، گزينه "حذف كد امنيتي" مي­باشد و اين منو در حالتي كه قبلا كد امنيتي فعال شده باشد، فعال مي­ باشد و در صورتي كه كاربر كد امنيتي قبلي را صحيح وارد كند، كد امنيتي دستگاه حذف خواهد شد. بنابراين در صورت انتخاب اين گزينه، صفحه شكل 9 نمايش داده خواهد شد.

 


 

شكل 9- منوي نمايش داده شده جهت حذف كد امنيتي. براي اين منظور ابتدا بايد كد امنيتي قبلي وارد شود.

 

در صورتي كه در حال حاضر هيچ كد امنيتي ثبت نشده باشد، دستگاه پيغام نشان داده شده در شكل 10 را به كاربر نمايش خواهد داد:

 

 

شكل 10- خطاي دستگاه هنگامي كه هيچ كد امنيتي وارد نشده باشد.

 

در صورت صحيح وارد كردن كد امنيتي، پيغام زير نمايش داده خواهد شد و كد امنيتي دستگاه حذف خواهد شد.

 


 

شكل 11- پيغام دستگاه هنگامي كه كد امنيتي با موفقيت حذف شده باشد.

                                                                                                                  

3- تغيير كد امنيتي

گزينه سومي كه در منوي "تنظيمات كد امنيتي" وجود دارد، گزينه "تغيير كد امنيتي" مي­باشد. كاربرد اين منو در زمان­هايي مي­ باشد كه كاربر به هر دليلي مي­خواهد كد امنيتي حال حاضر را عوض نمايد و كدي ديگر را انتخاب كند. براي اين منظور ابتدا بايد كد امنيتي كنوني دستگاه به درستي وارد گردد تا دستگاه اجازه تعيين كد امنيتي جديد را به كاربر بدهد. بنابراين با وارد شدن به اين گزينه، منوي شكل 12 نمايش داده خواهد شد.

در صورتي كه در حال حاضر هيچ كد امنيتي ثبت نشده باشد، دستگاه همان پيغام نشان داده شده در شكل 10 را نمايش خواهد داد. در صورت صحيح وارد كردن كد امنيتي قبلي موجود بر روي دستگاه، ابتدا پيغام شكل 11 نمايش داده خواهد شد و سپس براي وارد كردن كد امنيتي جديد، منوي نشان داده شده در شكل 6 به نمايش در خواهد آمد. براي اين منظور يك كد مشخص را در نظر بگيريد و با زدن كليد Enter همين كد را در صفحه بعد (شكل 7) نيز وارد نماييد. مشابه حالت تعيين كد امنيتي، در صورتي كه هر دو كد امنيتي وارد شده يكسان باشند، كد جديد در داخل دستگاه ثبت خواهد گرديد و اين كد به عنوان كد ورود دستگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

 

شكل 12- منوي نمايش داده شده جهت تغيير كد امنيتي. براي اين منظور ابتدا بايد كد امنيتي قبلي وارد شود.

 

4- تعيين فاصله زماني

اين گزينه به اين منظور طراحي شده، تا كد امنيتي تنظيم شده در مراحل قبلي را بتوان، در فواصل زماني مشخص (به عنوان مثال هر 5 مرتبه كه دستگاه خاموش و روشن مي­شود)، از كاربر بپرسد. اين قابليت در حالت پيش فرض و هنگامي كه هيچ عددي تنظيم نشده باشد، برابر با يك خواهد بود.

با وارد شدن به اين منو، دستگاه ابتدا پيغام نمايش داده شده در شكل 13 را نمايش مي­ دهد. خط اول به كاربر اين اطلاع را مي­دهد كه فاصله زماني كنوني موجود بر روي دستگاه برابر با 1 مي­باشد. اين مقدار هنگامي كه براي اولين بار كد امنيتي بر روي دستگاه تنظيم مي­ گردد، به صورت پيش فرض در داخل دستگاه ثبت خواهد شد. در ادامه نيز پس از توضيحي مختصر در مورد نحوه كاركرد اين قابليت، دستگاه از كاربر مي­خواهد كه در صورت تمايل با زدن كليد Enter به صفحه بعد برود.

 

پس از تاييد مرحله قبل، دستگاه پيغام نمايش داده شده در شكل 14 را به كاربر نمايش مي­ دهد تا كاربر براي تغيير اين ويژگي ابتدا كد امنيتي موجود بر روي دستگاه را وارد نمايد. شايان ذكر مي­باشد در صورتي كه كد امنيتي در حال حاضر بر روي دستگاه تنظيم نشده باشد، دستگاه پيغام خطاي شكل 10 را نمايش داده و به منوي قبلي باز مي گردد.

 

 

شكل 13- منوي اول نمايش داده شده به منظور تنظيم فاصله زماني دريافت كد امنيتي توسط دستگاه.

 

 

شكل 14- منوي نمايش داده شده جهت تعيين فاصله زماني كه براي اين منظور ابتدا بايد كد امنيتي قبلي وارد شود.

 

با صحيح وارد كردن كد امنيتي حال حاضر موجود بر روي دستگاه، دستگاه منوي نمايش داده شده در شكل 15 را براي 5 ثانيه به كاربر نمايش مي­ دهد و براي ادامه كار به صفحه بعد خواهد رفت. در اينجا بايد به اين نكته اشاره گردد، در صورتي كه به هر دليلي كد امنيتي در اين مرحله اشتباه وارد گردد، دستگاه پيغام خطايي را به كاربر نمايش مي­ دهد و به منوي قبل باز خواهد گشت.

 

شكل 15- پيغام دستگاه هنگامي كه كد امنيتي با موفقيت وارد شده باشد.

 

در منوي بعد، دستگاه منويي را به كاربر نمايش مي­ دهد تا كاربر بتواند با استفاده از صفحه كليد، فاصله زماني را تعيين نمايد و با زدن كليد Enter آن رقم را تثبيت نمايد. اين منو در شكل 16 نمايش داده شده است. عدد مورد نظر براي تعيين فاصله زماني بايد رقمي بين 1 تا 9999 باشد.

شكل 16- منوي نمايش داده شده جهت تعيين عدد فاصله زماني كه براي اين منظور بايد يك عدد 4 رقمي وارد گردد.

 

پس از ثبت نهايي فاصله زماني، رقم تعيين شده به كاربر نمايش داده خواهد شد و اين پيغام نمايش داده مي­ شود كه پس از اين تعداد روشن و خاموش شدن، دستگاه كد امنيتي را از كاربر مي­پرسد. اين منو در شكل 17 نمايش داده شده است.

 

 

شكل 17- منوي نمايش داده شده پس از تعيين فاصله زماني وارد شده و نمايش آن به كاربر.

 

كار با دستگاه پس از تنظيمات كد امنيتي

پس از تعيين كد امنيتي، هرگاه كه برق دستگاه قطع گردد، دستگاه جهت شناسايي كاربران مجاز، كد امنيتي را  مي­پرسد. نكته­ اي كه در اينجا بايد به آن تاكيد مجدد شود آن است كه اگر در تنظيمات فاصله زماني در دستگاه عددي ديگر غير از 1 ثبت گردد، منوي درخواست كد امنيتي پس از روشن و خاموش شدن دستگاه به تعداد فاصله زماني تعيين شده، كد امنيتي از كاربر خواسته مي­ شود. براي اين منظور منويي مطابق با شكل 18 نمايش داده خواهد شد و كاربر بايد 4 رقم كد امنيتي را با استفاده از كليدهاي بالا، پايين، چپ و راست وارد نموده و پس از اطمينان از صحت كد امنيتي، كليد Enter را جهت ورود فشار دهد.

 

 

شكل 18- منوي نمايش داده شده به منظور وارد كردن كد امنيتي پس از روشن و خاموش كردن دستگاه.

 

در صورتي كه به هر دليلي كد امنيتي اشتباه وارد گردد، شمارنده دستگاه فعال شده و تعداد كدهاي اشتباه وارد شده را به كاربر نمايش مي­ دهد (شكل 19). پس از تنظيم كد امنيتي، در صورتي كه در منوهاي "حذف كد امنيتي" و "تغيير كد امنيتي"، كد امنيتي قبلي اشتباه وارد گردد، مجددا اين شمارنده فعال خواهد گرديد و تعداد كد اشتباه وارد شده، مجددا نمايش داده خواهد شد. شايان ذكر مي­ باشد، پس از وارد كردن كد صحيح، شمارنده تعداد كد امنيتي اشتباه، صفر خواهد شد.

 

 

شكل 19- منوي نمايش داده شده به منظور وارد كردن كد امنيتي پس از آنكه كد وارد شده اشتباه باشد.

 

اما در صورتي كه 10 بار كد اشتباه وارد گردد، دستگاه قفل شده و منويي مطابق با شكل 20 به نمايش در خواهد آمد. سپس كاربر پس از ارسال عبارت نشان داده شده به  شماره سامانه پیامکی   7326861 -0937 و پس از تعيين هويت ، كد 12 رقمي را دریافت خواهد نمود. پس از وارد كردن كد امنيتي، كد امنيتي دستگاه پاك شده و كاربر براي تعيين كد امنيتي جديد بايد طبق مراحل فوق مجددا عمل نمايد.

 

 

شكل 20- منوي نمايش داده شده پس از قفل شدن دستگاه هنگامي كه 10 بار كد امنيتي اشتباه وارد گردد.

 

تمايز بين منوي نمايش داده شده در اين حالت، با حالتي كه دستگاه به واسطه كدهاي تنظيم شده توسط شركت قفل مي­گردد، خط اول آن مي­باشد كه در اينجا عنوان "دستگاه شما قفل شده است" به كاربر نمايش داده خواهد شد.

 

نکته: در دستگاه عیب یاب پرتابل جدید مدل MAS PRO1 گزینه تنظیمات کد امنیتی وجود ندارد.

 

 

 

4980117
امروز
دیروز
ماه گذشته
بازدید کل
303
1695
33923
4980117

سامانه پیامکی

برای اطلاع از آخرین

اخبار و محصولات عدد

10 را به شماره  

021-66572686

ارسال نمایید.

 

JoomShaper